Member


 Faculty

 Junji Sone Dr. Eng, Professor


 

Undergraduate students

   Satoru Oosawa

   Kei Shimofusa

   Kensuke Suzuki

   Yoshifumi Suzuki

   Yoshitomo Tsukiji

   Tomoaki Nakajima

   Takeshi Furuya

   Hayato Matsuoka

   Hirofumi Miura

   Takuya Mori

   Satoru Hoshi


3D System Laboratory